Loading...

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI, OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Serbian Business Systems doo Beograd, Beogradska 39, Beograd, (u daljem tekstu: SBS ili mi), želi da ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) upozna svoje i korisnike web stranice naše kompanije - www.sbs.rs (u daljem tekstu: web stranica, sajt) sa informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja po tom osnovu pripadaju svim licima na koja se odnose, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018), (u daljem tekstu: ZZPL).


1. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

U skladu sa ZZPL-om podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.


2. Rukovalac - Serbian Business Systems doo Beograd

Vaše podatke o ličnosti na zakonit, pošten i transparentan način prikuplja i njihovom obradom upravlja:

Privredno društvo za proizvodnju, promet i zastupanje Serbian Business Systems društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd (Vračar)

Sedište: Beogradska 39
MB: 07752652
PIB: 100291275
E-mail: contact@sbs.rs


3. Vrsta podataka i način njihove obrade

SBS prikuplja samo one podatke koji su neophodni za ostvarivanje svrhe obrade.

U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrsta podataka o ličnosti koje SBS obrađuje su:

 • ime, prezime
 • kontakt podaci (broj fiksnog ili mobilnog telefona, e-mail adresa, adresa za dostavu proizvoda).

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem naše web stranice, kao i ručno.


4. Svrha obrade vaših podataka

SBS prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • izvršenja ugovora
 • rešavanja vaših zahteva u smislu zamene i/ili popravljanja IT opreme
 • izvršenja registracije vaše prijave na naše kurseve
 • unapređenja kvaliteta naših usluga

5. Pravni osnov obrade vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade ličnih podataka, pravni osnov za obradu Vaših podataka može da bude:

 • vaš pristanak (saglasnost)
 • izvršenje ugovora
 • poštovanje zakonskih propisa i pravnih obaveza, koji nalažu obradu vaših ličnih podataka
 • legitimni (opravdani) interesi

Na primer, vaše podatke kao što su ime, prezime i kontakt podaci možemo da dobijemo od vas kada registrujemo vašu prijavu na neki od naših kurseva na našem web sajtu ili nas kontaktirate e-mail-om, poštom ili na drugi način, ili kada rešavamo vaše zahteve u smislu zamene i/ili popravljanja IT opreme i da iste obrađujemo u svrhu registracije, zamene ili popravljanja proizvoda. Takođe, vaše podatke obrađujemo i prilikom organizacije i održavanja poslovnih događaja, kurseva, kompanijskih proslava, poslovnih putovanja kada od naših korisnika, partnera i saradnika možemo zatražiti da nam dostave svoje lične podatke.

U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka ili legitimnog interesa ili izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili.


6. Koliko dugo i gde se vaši podaci o ličnosti čuvaju?

SBS čuva vaše podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno da ispunimo svrhu zbog koje su prikupljeni ili kako bismo bili usaglašeni sa pravnim i regulatornim zahtevima Republike Srbije.

Vaši podaci koji se nalaze u elektronskom obliku čuvaju se na našoj IT infrastrukturi sa pravima ograničenog pristupa.

Podaci se delimično nalaze i u papirnoj formi u vidu radnih naloga za popravku i/ili zamenu IT opreme za to predviđenim ormarima koji se zaključavaju. Prostorije u kojima se nalazi računarska oprema koja služi za obradu podataka, kao i ormari sa paprinom formom dokumenata se zaključavaju van radnog vremena.


7. Primaoci podataka – ko ima pristup vašim ličnim podacima?

SBS je sproveo niz neophodnih organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U svakom trenutku možemo garantovati da kao rukovalac vaše podatke držimo bezbedne od gubitka, neovlašćenog pristupa i objavljivanja, korišćenja van svrhe za koju su nam dati.

U zavisnosti od svrhe obrade vaših ličnih podataka, njima mogu pristupiti samo lica kojima su ovi podaci neophodni i to

 • Naši zaposleni
 • Treća strani koja bi potencijalno bila angažovana na izvršenju određenih usluga – obrađivač

Gore pomenuti primaoci obavezani su na čuvanje i zaštitu vaših ličnih podataka Ugovorom koji su zaključili sa nama u skladu sa važećim ZZPL-om.

Vaši lični podaci ponekad mogu biti obelodanjeni lokalnim, republičkim, upravnim i sudskim državnim organima, kada se to od nas zahteva, u skladu sa zakonima Republike Srbije.


8. Koja su vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo?

Obavezujemo se da ćemo čuvati vaše lične podatke kao poverljive i da ćemo vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

U svakom trenutku imate pravo da:

 • Pristupite svojim ličnim podacima i dobijete pojašnjenja kako se oni skladište, štite i koriste
 • Ispravite vaše nepotpune ili netačne podatke
 • Zahtevate brisanje vaših ličnih podataka, ako ne postoji potreba za njihovim čuvanjem
 • Ograničite korišćenje podataka o sebi u određenim slučajevima
 • Vratite ili da prenesete vaše lične podatke na subjekat prema vašem izboru
 • Tražite da vaše podatke sakuplja i obrađuje osoba, a ne da se obrada vrši automatizovano
 • Podnesete prigovor i zaustavite obradu vaših ličnih podataka

9. Kako da pronađete još informacija na temu zaštite podatka o ličnosti?

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, ili želite da ostvarite bilo koje pravp iz tačke 8. ove Politike privatnosti, naša Pravna služba vam stoji na raspolaganju u svakom trenutku, a kojoj se možete obratiti na adresu sedišta Beogradska 39, Beograd ili na e-mail mirjana.tadic@sbs.rs i/ili contact@sbs.rs.

Državni organ u Republici Srbiji zadužen za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Nalazi se na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15 u Beogradu, a možete posetiti i web stranicu www.poverenik.rs.

Serbian Business Systems doo Beograd
Beogradska 39
Beograd

U Beogradu, 2020. godina