Loading...

Razvoj i održavanje softvera

SBS tim za razvoj softvera ima višegodišnje iskustvo u realizaciji poslovnih aplikacija na IBM WebSphere platformi, kako na z/OS mainframe-u, tako i na otvorenim sistemima. Reč je o višeslojnim Web aplikacijama koje pokrivaju različite poslovne primene, uključujući i automatizaciju upravljanja radnim tokovima, generisanje i skeniranje dokumenata, digitalno potpisivanje, arhiviranje objekata, autentikaciju korisnika pomoću smart kartica, korišćenje elektronskih obrazaca (eForms tehnologije), rad sa biometrijskim podacima, pripremu podataka i integraciju sa sistemima za personalizaciju dokumenata.

Pri implementaciji aplikacija, posebno se vodi računa o standardizaciji korisničkog interfejsa, podršci za višejezičnost, povezivanju faza poslovnih procesa sa pratećim dokumentima iz elektronske arhive, izveštavanju o učincima radnika, vođenju loga korisničkih aktivnosti, a omogućena je i prijava problema u radu kroz samu aplikaciju.

Aplikacije su dizajnirane da podrže rad velikog broja istovremenih korisnika i testiraju se uz pomoć simulatora opterećenja pre puštanja u produkciju. Posebna pažnja je posvećena optimizaciji pristupa podacima iz relacionih baza, pogotovu funkcija pretraživanja i izveštavanja. Kompresija podataka i keširanje se primenjuju u Web delu aplikacije.

Arhitektura aplikacija obično uključuje i korišćenje specijalizovanih IBM servera, kao što su:

  • IBM Process Server za automatizaciju radnih tokova
  • IBM Tivoli Access Manager za potrebe zaštite pristupa aplikaciji
  • IBM Content Manager za arhiviranje multimedijalnih sadržaja
  • IBM WebSphere MQ za integraciju sistema razmenom asinhronih poruka

Prednost SBS-a u odnosu na konkurenciju se ogleda u zajedničkom radu tima za razvoj aplikacija i eksperata za instalaciju i konfigurisanje IBM infrastrukture, što dovodi do maksimalnog iskorišćenja korisnikovih sredstava pri isporuci integiranih rešenja.